Start

Parafia św. Filomeny w Gniechowicach

SaintPhilomena

    O moja ukochana święta Filomeno, módl się teraz za mnie do Jezusa twego Boskiego Oblubieńca i Jego Matki Najświętszej naszej Wspomożycielki.

Szczęść Boże!

W okresie wakacyjnym Msze św. w niedzielę o g. 9.00 i 11.00

Ogłoszenie

o przetargu pisemnym ograniczonym dotyczącym dzierżawy nieruchomości gruntowej rolnej.

I. Przedmiot przetargu i organizator:

Przetarg prowadzony jest w celu wyłonienia dzierżawcy z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni 15ha oznaczonej geodezyjnie o nr działki 687/42 obręb Gniechowice

Organizatorem przetargu jest Parafia p.w św Filomeny z siedzibą w Gniechowicach ul. Kątecka 53

II .Warunki dzierżawy

-Minimalny czynsz roczny dzierżawny za 1 hektar dzierżawionego gruntu nie może być mniejszy niż 1500zł dla 1 ha I i II klasy gruntów oraz nie może być mniejszy niż 1200zł za 1 ha dla III i IV klasy gruntów rolnych .

Oferty poniżej tej wartości będą odrzucone.

Klasyfikacja działki według klasy gruntów rolnych :

II – 80270m2

IIIa -31000m2

IIIb- 28050m2

IVa -10680m2

-Umowa dzierżawy będzie zawierana na okres dwóch lat od daty jej podpisania z możliwością jej przedłużenia z tym samym dzierżawcą na okres kolejnych 2 lat

-Czynsz dzierżawny płatny jest co roku z góry (tj. za dany rok trwania umowy) do dnia 1 października. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany będzie uiszczać wszelkie należności publicznoprawne obciążające dzierżawcę nieruchomości (w tym zwłaszcza podatek rolny, opłatę składki Spółki Wodnej ) w terminie 7 dni od daty powiadomienia Dzierżawcy o wysokości takiej należności.

III. Warunki Przetargu

Przetarg prowadzony na podstawie niniejszego ogłoszenia jest przetargiem ograniczonym skierowanym do rolników mających swoją siedzibę na terenie parafii p.w św Filomeny. Oferty złożone przez inne osoby zostaną odrzucone.

2 .Aby uczestniczyć w przetargu należy złożyć pisemną ofertę w której podane zostaną:

– Dane osoby zainteresowanej dzierżawą nieruchomości (imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, numer telefonu).

– Oferowany czynsz roczny zsumowany dla wszystkich klas gruntów

2. Ofertę należy składać w zaklejonych kopertach z tytułem na stronie koperty

Przetarg na grunty rolne” na adres: Parafia p.w św Filomeny w Gniechowicach, ul. Kątecka 53, 55-080 Gniechowice

3. Oferty należy składać listami poleconymi na adres Parafii, tak aby list wpłynął do dnia otwarcia ofert lub osobiście w godzinach pracy Kancelarii parafialnej do dnia 13 września 2019r. do godz. 19.00.

Otwarcie ofert nastąpi na jawnym posiedzeniu w Kancelarii parafialnej w dniu 13 września 2019r. o godz.19.00, w którym mogą wziąć udział uczestnicy przetargu.

Oferty będą rozpatrywane przez komisje przetargową w składzie

Grzegorz Kołcz

Anna Gużda

Katarzyna Sebzda Sztul

Niezwłocznie po otwarciu ofert i przeliczeniu zostaną podane wyniki przetargu.

Przetarg wygrywa osoba która zaoferowała najwyższy czynsz roczny

Kryterium przetargu: cena 100%

W przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów zaoferuje najwyższy czynsz roczny w takiej samej kwocie Organizator przewiduje w takim przypadku licytacje ustną pomiędzy tymi oferentami.

Po ogłoszeniu wyników przetargu osoba wygrywająca przetarg zostanie zaproszona do zawarcia pisemnej umowy. W przypadku nie wstawiennictwa się do podpisania umowy lub odmowy podpisania umowy dzierżawca zostanie wybrany spośród pozostałych osób według kolejności najkorzystniejszych osób

Do w/w przetargu nie stosuje się Przepisów Prawa Zamówień Publicznych a członkom przetargu nie przysługują możliwości ochrony prawnej na podstawie Ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Parafia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.

 

 

 

 

                   Komentarze są zamknięte.